web counter

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU FILMOWEGO

filmcyfrowyrent@gmail.com

WARSZAWA

tel. 609-421-497

KRAKÓW

tel. 698-616-343

Kontakt

RENT

NOWOŚCI

WARUNKI

WARUNKI WYNAJMU SPRZĘTU FILMOWEGO

 

I. Warunkiem wynajmu sprzętu zdjęciowego w wypożyczalni Film Cyfrowy Rent jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres email filmcyfrowyrent@gmail.com, akceptacja oferty finansowej oraz podpisanie umowy wynajmu sprzętu.

II. Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

- listę zamawianego sprzętu

- datę i godzinę odbioru oraz zwrotu sprzętu

- termin i miejsce realizacji zdjęć

- dane kontaktowe Zamawiającego

- dane zleceniodawcy do faktury VAT

- informację o ewentualnych nietypowych sytuacjach wykorzystania sprzętu, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu  (np. zdjęcia lotnicze, podwodne, na stokach narciarskich).

III. Po otrzymaniu zamówienia Wypożyczalnia zobowiązuje się do przedstawienia oferty cenowej sprzętu, którego dotyczy zamówienie. Zamówienie zostaje uznane za potwierdzone po otrzymaniu akceptacji warunków.

IV. Sprzęt zostaje przekazany klientowi po podpisaniu umowy wynajmu  i akceptacji stanu technicznego sprzętu (nieuszkodzony i sprawny). Od tego momentu do czasu zwrotu Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

V. Minimalny okres wypożyczenia to jedna doba (24h), liczona od godziny odbioru sprzętu.

VI. 1. W przypadku szkody powstałej w trakcie obowiązywania umowy, zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Film Cyfrowy Rent o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku gdy zamawiający nie zgłosi szkody w Sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu Sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zgłoszenia Zamawiającemu ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zwrotu.

2. Powstałe szkody w sprzęcie wymagają spisania protokołu szkody, w którym zawarte będą informacje o zniszczeniu oraz okolicznościach, w których nastąpiła szkoda.

3 Strony ustalają, że, w przypadku nieuznania szkody przez ubezpieczyciela, zamawiający ponosi wszelkie koszty naprawy wynikające z uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji, a w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całkowitego sprzętu zobowiązuje się wypłacić Wypożyczalni równowartość brakujących elementów sprzętu wg. cen katalogowych producenta z dnia złożenia zamówienia.

4 W przypadku gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty całkowitej wartości szkody zamawiający zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela, a całkowitym kosztem naprawy szkody w terminie ustalonym z Wypożyczalnią.

VII. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność za wynajem gotówką w dniu zwrotu sprzętu lub w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.